Supervisie Insourcing 2020/2021


Doelgroep / Groupe  cible : Insourcing 
Datum /
Date : 2020 - 2021
Plaats /
Lieu : In functie van datum en supervisor - En fonction de la date et du superviseur
Kostprijs /
Prix : 150 € pp groepssupervisie en 100 €/u individuele supervisie - 150 € pp pour la supervision en groupe et 100 €/h supervision individuelle

 

Supervisie is een persoonlijk leertraject waarbij wordt gereflecteerd, via casusbespreking, op jouw houding en werking bij het begeleiden van reïntegratietrajecten. Er wordt ook stilgestaan bij eigen proces en het verder ontwikkelen van jouw vaardigheden, technieken en interventies. Tevens is er ruimte om alle vragen te beantwoorden. Er wordt van jouw verwacht om casussen en vragen mee te brengen en voor te bereiden voor de supervisie. 

Je kan je via de bookingsapp je inschrijven voor de data's en locaties die je wenst. Je wordt verwacht 6u in groep en 3u individueel te volgen. Je kan hier inschrijven voor een totaal pakket of voor delen ervan. 

La supervision est une trajectoire d'apprentissage personnelle dans laquelle vous réfléchissez, via une discussion de cas, à votre attitude et à votre fonctionnement dans l'accompagnement de traject de réintégration. Votre propre processus et le développement de vos compétences, techniques et interventions sont également pris en compte. Il y a aussi de la place pour répondre à toutes les questions. Vous êtes censé apporter des cas et des questions et les préparer à la supervision.
Vous pouvez vous inscrire via l'application de réservation pour les dates et les lieux que vous souhaitez. Vous devez suivre 6 heures en groupe et 3 heures individuellement. Vous pouvez vous inscrire ici pour un package complet ou pour une partie de celui-ci.

Eerstkomende data - ter info:

Groepssupervisie: 
22/10 10u Aalst  Vanessa – NL
26/10 17u Leuven - Chris – NL
5/11 9u Leuven - Krista - NL
12/11 9u30 Aalst - NL

Individuele supervisie:

20/10 14u Opwijk - Vanessa - NL

17/11 13u Opwijk - Vanessa – NL


Georganiseerd door Huis voor Veerkracht, begeleidt door Elke Van Hoof, Vanessa Maes, Julie Ivaldi, Veerle Poelman, Krista Mommen en Chris Markens.

Bij inschrijving ga je ook akkoord met de Algemene Voorwaarden. Let op: annuleren is niet mogelijk! 

Het Huis voor Veerkracht (DV.O220436) is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 30% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be.

Procedure voor inschrijving:

  1. Druk op de knop " inschrijven" rechts op dit scherm
  2. Voeg alle deelnemers van de onderneming toe, door de contactinformatie aan te vullen per deelnemer
  3. Duidt in het deelnemersoverzicht aan of je wil betalen met de KMO-portefeuille (enkel voor ondernemingen)
  4. Vul de facturatie-gegevens in
  5. Kijk alle gegevens na in het inschrijvingsoverzicht
  6. Voer de online betaling uit
  7. De inschrijving is definitief als de volledige betaling is ontvangen. U krijgt dit bevestigd via mail.


Na ontvangst van je online betaling, ontvang je het factuur via mail.  Enkel na ontvangst van het factuur mag je je inschrijving als definitief beschouwen.  We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen je inschrijven en de cursus.  Annuleren is echter niet mogelijk.  Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in jouw plaats.Organisé par Huis voor Veerkracht, donné par Elke Van Hoof, Julie Ivaldi, Veerle Poelman, Krista Mommen et Chris Markens.

En vous inscrivant, vous acceptez également les conditions générales. Note: l'annulation n'est pas possible!

Le Centre de Résilience est reconnue comme un institut de formation agréé. Cela signifie que vous pouvez payer en partie notre formation avec les subventions accordées par le gouvernement flamand par le biais du système du "portefeuille PME". Si votre entreprise répond aux critères prédéfinis, vous pouvez économiser jusqu'à 40% sur les coûts de formation. Plus d'informations sur le système sont disponibles sur le site web du gouvernement flamand: www.kmo-portefeuille.be.

Procédure d'inscription:

    1. Appuyez sur le lien ci-dessus, vous entrerez ensuite dans notre module d'inscription
    2. Ajoutez tous les participants de l'entreprise en complétant les informations de contact par participant.
    3. Indiquez dans la liste des participants si vous souhaitez payer avec le portefeuille PME (uniquement pour les entreprises).
    4. Entrez les informations de facturation
    5. Vérifiez tous les détails dans la liste des inscriptions
    6. Effectuer le paiement en ligne
    7. L'inscription est définitive une fois que le paiement intégral a été reçu. Vous recevrez cette confirmation par e-mail.


Après réception de votre paiement en ligne, vous recevrez la facture par courrier électronique. Après réception de la facture, votre inscription sera considérée comme définitive. Nous comprenons que d’autres priorités peuvent se présenter entre votre inscription et le cours. Cependant, l'annulation n'est pas possible. Nous sommes bien sûr toujours ravis d'accueillir un collègue.